Menü

Adatvédelmi és moderációs alapelvek

Adatvédelmi szabályzat

Az ENFYS Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Üzemeltető a http://gaultmillau.hu/ domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Honlap) vonatkozásában magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Üzemeltető elkötelezett a Honlapot látogató személyek személyes adatainak védelmében, továbbá kiemelten fontosnak tartja a Honlapra regisztrált ügyfelei (továbbiakban: Felhasználó) információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

I. Az adatkezelő személye

A Honlappal összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében Üzemeltető minősül adatkezelőnek, külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag Üzemeltető és annak munkavállalói jogosultak megismerni. A Felhasználóra vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

Az Üzemeltető elérhetőségei:

Székhely: 1054 Budapest, Garibaldi utca 1. 2. em. 3B.

E-mail cím: kristof.kosik@drkosik.com

II. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a Felhasználó önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései alapján.

Ha a személyes adat felvételére hozzájárulással került sor, az Üzemeltető a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, valamint az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti.

III. Az adatkezelés célja

A Honlappal összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

 • a Honlapon regisztrált Felhasználók azonosítása,
 • felvilágosítás nyújtása a Felhasználók részére a Honlap működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatások módosulásával kapcsolatos információk stb.),
 • a Felhasználó részére az Üzemeltető által meghatározott szolgáltatások (pl.: étteremtesztek, hírlevél) biztosítása.

IV. A kezelt adatok köre

Az Üzemeltető az adatkezelés céljával összefüggésben kizárólag a Felhasználó e-mail címét, felhasználói azonosítóját, előrendelés esetén megadott posta- és számlázási címét tárolja, amit a Felhasználó a Honlapra történő regisztrálásakor ad meg, vagy adatainak szerkesztésekor ad át az Üzemeltető részére.

V. Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető a Felhasználó adatait azok törléséig kezeli.

Az Üzemeltető törli a Felhasználó adatait, ha

 • azok kezelése jogellenes;
 • azt a Felhasználó az VIII. pontban meghatározottak szerint kéri;
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

VI. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a Felhasználó Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatait.

A Felhasználó adatainak harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

 • A Felhasználók e-mail címet maga a Felhasználó is felfedheti. A Felhasználók továbbá elérhetővé tehetik más adataikat a weboldalon. Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott Felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a Felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni. Üzemeltető az ilyen, Felhasználók által elérhetővé- vagy közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

 • A Honlapon észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes Felhasználók adatainak felhasználásával.

 • A Honlap egyes részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes Felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.
  Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes Felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

 • Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Honlap keretén belül elkövetett jogsértések (például rágalmazás) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

 • Felhasználó elfogadja, hogy az üzemeltető a saját marketingkommunikációs céljaira a regisztrációhoz szükséges e-mail címet felhasználja és évente egy alkalommal, az új kalauz kiadásakor, figyelemfelkeltő üzenettel megkeresse.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Honlap használata során más személy adatait adja meg, használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a Honlap használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

VII. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a Felhasználók Honlapon kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy azon belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

VIII. Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban, jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó adataira vonatkozóan az Üzemeltetőtől tájékoztatást, adatainak helyesbítését, valamint azok törlését vagy zárolását kérheti. Az érintett Felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az Üzemeltető csak az Info tv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Üzemeltető írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Üzemeltető tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Üzemeltető rendelkezésére áll, a személyes adatot az Üzemeltető helyesbíti.

A Felhasználó adatait az Üzemeltető az V. pontban meghatározott feltételek esetén törli.

Törlés helyett az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Üzemeltető megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Üzemeltető az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is.

IX. Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi szabályzat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított szabályzatot elérhetővé teszi a Honlapon.

Etikai szabályzat

A regisztrált Felhasználók jogosultak a Honlapon hozzászólásokat tenni az Üzemeltető által elérhetővé tett fórumokon. A Felhasználók ennek során kötelesek ismerni, elfogadni a jelen szabályzatban foglaltakat és figyelemmel lenni annak rendelkezéseire.

I. Bevezetés

Az Üzemeltető saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik bármelyik fórumán közzétett hozzászólással. A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond az Üzemeltető bármely fórumán, bármilyen formában közzétett hozzászólása feletti rendelkezési jogáról; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek rendszeren belüli tárolására, törlésére, vagy ezek elmaradására; megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.

A hozzászólások valóságtartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha egy adott hozzászólás saját vagy más jogos és méltányolható érdekeit-, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti.

II. A moderáció

Az Üzemeltető a Honlap Szerkesztőit felhatalmazza, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a szabályzatban foglaltak, eltávolítsák. Szintén felhatalmazza a Szerkesztőket arra, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a Felhasználó regisztrációját megszüntethessék.

Az Üzemeltető összes hozzászólása moderált. A Szerkesztők alapvető feladata biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a közzétett hozzászólások közül azokat amelyek:

 • akadályozzák a fórum rendeltetésszerű használatát,
 • az Üzemeltető rendszerének, vagy bármely Felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
 • tartalma jogszabályba, az Adatvédelmi Szabályzatba vagy jelen Etikai Szabályzatba ütközik.

A Szerkesztők nem jogosultak az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában hagyják meg azokat, vagy törlik. Amennyiben azt szükségesnek vélik, a Szerkesztők a tartalmi beavatkozásokról tájékoztatják a Felhasználókat.

A folyamatosság és értelmezhetőség megőrzése érdekében a törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek.

III. Hozzászólások törlése

Jogsértő hozzászólások:

 • Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, avagy arra való jelentkezést tartalmaz.

 • Jogsértőnek minősül bármely Felhasználó valós személyes adatait (például: név, lakhely, munkahely, beosztás stb.) tartalmazó hozzászólás. Kivételt képeznek azon esetek, amikor az Üzemeltető fórumán az érintett Felhasználó saját maga hozta nyilvánosságra valós személyére vonatkozó adatait, azonban más Felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán.

 • Jogsértő minden minősíthetetlen hangvételű, agresszív, vagy fenyegető hangnemű hozzászólás.
  Azt, hogy egy hozzászólás a fenti körbe tartozik-e, a Szerkesztők feladata eldönteni az adott téma jellegének függvényében.

 • A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a Szerkesztőkkel foglalkozó hozzászólások jogsértőnek minősülnek.

 • Jogsértőnek minősülnek a jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató csatolásokat tartalmazó hozzászólások.

 • Jogsértőek az egyes Felhasználókat sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan sértő módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások.

 • Amennyiben egy Felhasználó közszereplő, vagy saját nevét használja azonosítóként: vele szemben a véleménynyilvánítás szabadsága tágabban értelmezhető.

 • Egyes Felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető téma, amely sértő című vagy tartalmú, nem közölhető. Ha egy Felhasználó sérelmezi a róla írtakat, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen Etikai Szabályzatba.

 • Jogsértőnek minősülnek az un. témaromboló hozzászólások. A témaromboláson belül technikai rombolásnak minősül a túlzottan terjedelmes szövegek bemásolása, illetve minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a rovat méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát. Tartalmi rombolásnak tekintendőek a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli (offtopic) hozzászólások. A tartalmi rombolás a témarombolások közé tartozik, és mint ilyen, jogsértőnek minősül.

 • Jogsértőnek minősül a törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes - visszamásolása. Ugyanígy jogsértő a törölt, összevont, áthelyezett rovatok újraindítása.

Ismétlés (flood): Ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha egy Felhasználó az adott hozzászólást egy vagy több rovatban, kettőnél több alkalommal helyez el.

IV. Letiltások

A Szerkesztők a szabálysértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók jogosultságait korlátozhatják. A tiltás az adott posztra, vagy a teljes Honlapra vonatkozóan lehet ideiglenes vagy végleges.

A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, határidő nélküli. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb büntetés is.

Kirívóan súlyos esetben az Üzemeltető az adott Felhasználót törölheti, akár összes addig közzétett hozzászólásával együtt.

Olyan felhasználói név használata, amely köthető egy - ideiglenes vagy végleges - tiltás alatt lévő másik felhasználói névhez, ugyancsak azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

V. A Felhasználók anonimizálása, törlése

Indokolt esetben egyes Felhasználók kérhetik felhasználói azonosítójuk törlését.

Fizikai törlésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az adott Felhasználó hozzászólásainak törlése nem rontja lényegesen a téma olvashatóságát.